VCO, Výsledky

2023-03-26

Dráha H14

1 Cecka Matej SHK0901 03:10 8005119
2 Jelinek Frantisek PHK0900 03:13 +0:03 8162886
3 Sochor Jakub SHK0903 03:36 +0:26 8022640
4 Jakubsky David SHK0905 03:37 +0:27 8014481
5 Novotny Vit PHK0901 03:40 +0:30 8017734
6 Kadane Matej LPU1001 03:43 +0:33 8501558
7 Kvasovsky Filip LTU0902 03:44 +0:34 8028803
8 Kopecky Matej PHK1001 03:45 +0:35 8409899
9 Kroupa Matyas LPU0902 03:47 +0:37 8109402
= Kutlvasr Vladimir VRL1002 03:47 +0:37 8047122
11 Pouchly Matej SHK1009 03:48 +0:38 8183190
12 Cihak Jakub   03:54 +0:44 0
13 Simek Vojtech CHC1002 04:01 +0:51 8113489
14 Kunart Lukas PHK1010 04:05 +0:55 8482087
= Novotny Krystof PHK1002 04:05 +0:55 8656702

Dráha D14

1 Salabova Pavlina JIL0954 03:33 8482071
2 Vrbatova Barbora VRL1054 03:38 +0:05 8410793
3 Fenclova Hana LPU1054 03:45 +0:12 8109335
= Munzarova Monika LPU1056 03:45 +0:12 8013836
5 Hrusova Lucie PHK1050 03:56 +0:23 8022692
6 Jedlickova Lucie SHK1050 03:57 +0:24 8013848
7 Sochorova Kristyna SHK0953 04:07 +0:34 8461735
8 Lepsova Lucie SRK0951 04:08 +0:35 8663142
9 Hancova Karolina VRL0952 04:16 +0:43 8014548
10 Besedova Barbora PHK1051 04:25 +0:52 8500483
11 Malkova Karolina SHK1051 04:27 +0:54 8501072

Dráha H12

1 Safar Jakub CET1103 04:08 8064594
2 Cihak Matej HOR1100 04:10 +0:02 8025655
3 Fiala Matyas SHK1102 04:12 +0:04 8042133
4 Mayer Antonín   04:14 +0:06 8076036
5 Posolda Lukas SJC1100 04:16 +0:08 8226418
6 Machacek Jakub SHK1202 04:17 +0:09 8076589
7 Pompach Tobias PHK1201 04:21 +0:13 8004053
8 Klabzuba Jan   04:30 +0:22 8515523
9 Hrdinka Josef PHK1254 04:32 +0:24 8420955
10 Vosvrda Vaclav SJC1203 04:34 +0:26 8202261

Dráha D12

1 Machackova Lucie   03:55 8501571
2 Solcova Elsa   04:05 +0:10 8047201
3 Korbelova Tereza PHK1254 04:08 +0:13 8420955
4 Lepsova Julie   04:11 +0:16 8515523
5 Jakubska Lucie SHK1250 04:22 +0:27 8500009
6 Korbelova Eliska PHK1253 04:23 +0:28 8162855
7 Hepnerova Tereza PHK1155 04:24 +0:29 8121537
8 Horakova Eliska PHK1201 04:33 +0:38 8004053
9 Kusickova Lucie   04:44 +0:49 8655490
10 Zverinova Nina LPU1253 04:45 +0:50 8014549
11 Horakova Anna Marie LPU1256 04:46 +0:51 8109317
= Chotenovska Nela HJL1153 04:46 +0:51 8500022
= Kopecka Eliska PHK1250 04:46 +0:51 8454017

Kros H14 (16 kontrol)

1 Jelinek Frantisek #1 PHK0900 02:18 8162886
2 Jelinek Frantisek #2 PHK0900 02:21 +0:03 8162886
3 Cecka Matej #2 SHK0901 02:24 +0:06 8005119
4 Cecka Matej #1 SHK0901 02:29 +0:11 8005119
5 Sochor Jakub #2 SHK0903 02:37 +0:19 8022640
6 Jakubsky David #1 SHK0905 02:38 +0:20 8014481
= Jakubsky David #2 SHK0905 02:38 +0:20 8014481
8 Novotny Vit #1 PHK0901 02:39 +0:21 8017734
9 Novotny Vit #2 PHK0901 02:40 +0:22 8017734
10 Sochor Jakub #1 SHK0903 02:44 +0:26 8022640
= Kutlvasr Vladimir #2 VRL1002 02:44 +0:26 8047122
12 Kutlvasr Vladimir #1 VRL1002 02:45 +0:27 8047122
13 Kvasovsky Filip #2 LTU0902 02:47 +0:29 8028803
14 Kopecky Matej #2 PHK1001 02:48 +0:30 8409899
= Kroupa Matyas #2 LPU0902 02:48 +0:30 8109402
= Pouchly Matej #2 SHK1009 02:48 +0:30 8183190
17 Pouchly Matej #1 SHK1009 02:50 +0:32 8183190
18 Cihak Jakub #1 HOR0901 02:53 +0:35 8014569
19 Cihak Jakub #2 HOR0901 02:54 +0:36 8014569
20 Kroupa Matyas #1 LPU0902 02:56 +0:38 8109402
21 Kadane Matej #2 LPU1001 02:57 +0:39 8501558
22 Kopecky Matej #1 PHK1001 02:59 +0:41 8409899
23 Kunart Lukas #1 PHK1010 03:04 +0:46 8482087
= Kunart Lukas #2 PHK1010 03:04 +0:46 8482087
25 Kvasovsky Filip #1 LTU0902 03:06 +0:48 8028803
= Kadane Matej #1 LPU1001 03:06 +0:48 8501558
27 Novotny Krystof #1 PHK1002 03:11 +0:53 8656702
28 Novotny Krystof #2 PHK1002 03:16 +0:58 8656702
29 Simek Vojtech #2 CHC1002 03:23 +1:05 8113489
30 Simek Vojtech #1 CHC1002 03:28 +1:10 8113489

Kros D12 (16 kontrol)

1 Machackova Lucie   02:52 8501571
2 Solcova Elsa   03:05 +0:13 8047201
3 Lepsova Julie   03:08 +0:16 8515523
4 Horakova Eliska   03:17 +0:25 8014481
5 Hepnerova Tereza PHK1155 03:18 +0:26 8121537
6 Jakubska Lucie SHK1250 03:26 +0:34 8500009
7 Korbelova Tereza   03:32 +0:40 8047122
8 Zverinova Nina LPU1253 03:33 +0:41 8014549
= Korbelova Eliska PHK1253 03:33 +0:41 8162855
10 Horakova Anna Marie LPU1256 03:34 +0:42 8109317
11 Kusickova Lucie   03:43 +0:51 8655490
12 Chotenovska Nela HJL1153 03:44 +0:52 8500022
13 Kopecka Eliska PHK1250 03:49 +0:57 8454017

Kros H12 (16 kontrol)

1 Safar Jakub CET1103 02:56 8064594
2 Cihak Matej HOR1100 03:00 +0:04 8025655
3 Mayer Antonin   03:01 +0:05 8076036
4 Hrdinka Josef   03:09 +0:13 8420955
5 Machacek Jakub SHK1202 03:12 +0:16 8076589
6 Fiala Matyas SHK1102 03:19 +0:23 8042133
7 Vosvrda Vaclav SJC1203 03:24 +0:28 8202261
8 Posolda Lukas SJC1100 03:26 +0:30 8226418
9 Pompach Tobias PHK1201 03:36 +0:40 8004053
10 Klabzuba Jan SRK0951 03:38 +0:42 8663142

Kros D14 (16 kontrol)

1 Vrbatova Barbora #2 VRL1054 02:50 8410793
2 Salabova Pavlina #2 JIL0954 02:52 +0:02 8482071
3 Salabova Pavlina #1 JIL0954 03:00 +0:10 8482071
4 Hrusova Lucie #1 PHK1050 03:01 +0:11 8022692
5 Fenclova Hana #2 LPU1054 03:02 +0:12 8109335
= Hrusova Lucie #2 PHK1050 03:02 +0:12 8022692
7 Vrbatova Barbora #1 VRL1054 03:04 +0:14 8410793
8 Munzarova Monika #2 LPU1056 03:05 +0:15 8013836
9 Munzarova Monika #1 LPU1056 03:08 +0:18 8013836
= Jedlickova Lucie #2 SHK1050 03:08 +0:18 8013848
11 Lepsova Lucie #1 SRK0951 03:09 +0:19 8663142
12 Fenclova Hana #1 LPU1054 03:11 +0:21 8109335
= Lepsova Lucie #2 SRK0951 03:11 +0:21 8663142
14 Jedlickova Lucie #1 SHK1050 03:13 +0:23 8013848
15 Hancova Karolina #1 VRL0952 03:23 +0:33 8014548
= Sochorova Kristyna #1 SHK0953 03:23 +0:33 8461735
17 Hancova Karolina #2 VRL0952 03:26 +0:36 8014548
= Sochorova Kristyna #2 SHK0953 03:26 +0:36 8461735
19 Besedova Barbora #1 PHK1051 03:45 +0:55 8500483
20 Besedova Barbora #2 PHK1051 03:46 +0:56 8500483
21 Malkova Karolina #1 SHK1051 03:50 +1:00 8501072
22 Malkova Karolina #2 SHK1051 03:52 +1:02 8501072