SPORTident

(Mirek Horáček - přednáška pro seminář stavitelů tratí - Seč, 12. - 14. 11. 1999)

Součástí Metodických listů pro seminář je i jeden list se základními údaji o systému SPORTident. Je to vlastně trochu poupravený text z webové stránky (i v češtině) výrobce systému, kterým je firma AES GmbH, Arnstadt - Německo poblíž Erfurtu. Je to malá firma - majitel + 3 stálí zaměstnanci + 2 externí spolupracovníci, kteří v terénu pomáhají pořadatelům závodů v OB při nasazení systému. Systém byl letos s úspěchem použit na mnoha velkých závodech - O-ringen, 6-denní Švýcarsko, 6-denní Skotsko, 5-denní Francie, Hungaria cup a také na našem Saxbu a MČR na krátké trati.

Hlavní výhody

z hlediska závodníka - rychlé ražení - 0,3 sec.

z hlediska pořadatele - automatický výpočet mezičasů a výsledných časů

pro trenéry - obrovské možnosti při vyhodnocování závodníků jednak při závodech, a le hlavně při mapovém tréninku - tréninková sada, pomocí níž lze jednoduše trénink připravit a už v terénu podrobně vyhodnotit.

 

Princip, na kterém systém pracuje.

Základní částí systému je elektronická SI-průkazka. Je to radio-frekvenční transpondér (česky by se dalo přeložit - zprostředkovač), který se používá v imobilizérech novějších automobilů. V podstatě je to paměťový prvek, který je energeticky nezávislý (neobsahuje baterii) a do něhož se zapisují a pak z něho čtou údaje induktivní cestou, čili bezkontaktním způsobem. Zápis a čtení uložených dat se provádí pomocí SI-jednotek, které jsou na kontrolách, na startu, v cíli. Tyto jednotky baterii už musí mít, a to s určitým minimálním napětím.

SI-průkazka v současné podobě má:

SI-jednotky jsou všechny stejné. Před použitím se jim musí "naprogramovat", jakou funkci budou vykonávat (kontrola v lese, na startu, v cíli, apod.). To se provádí pomocí SI-hlavní stanice, která je připojena k počítači. V počítači k tomuto účelu musí být nainstalovaný ovládací program SImanager.

SI-jednotky kromě baterie obsahují řídící jednotku, vstupně/výstupní zařízení, hodiny a 2 paměti. V jedné je zaznamenáno číslo kontroly (nebo funkce, kterou plní - Start, Mazání, apod.) a do druhé jsou zaznamenávány dvojice údajů - startovní číslo (příp. číslo SI-průkazky) + čas (kdy tato průkazka razila) - až 950 ražení. Tyto údaje je možné po závodě přečíst a případně použít ve sporných případech.

 

Co všechno potřebujeme pro uspořádání závodu se systémem?

SI-průkazky pro každého závodníka ( + několik náhradních)
SI-jednotky - počet je dán způsobem organizace závodu (o tom později)

SI-hlavní stanice (1 ks) - slouží k naprogramování SI-jednotek a k načtení údajů z SI-průkazek v cíli do počítače
Počítač (1 ks) -nejlépe notebook
Program SImanager (výrobce systému dodává zdarma)
Program pro uspořádání závodu (výrobce systému nedodává)
Počítačová tiskárna - laserová z důvodu rychlosti tisku
Držáky SI-jednotek pro upevnění na stávající stojany (téčka)
Na mapách místo pro náhradní ražení pro případ poruchy SI-jednotky (není bezpodmínečně nutné)
Počítačovou síť - podle velikosti závodu.

Pozn.:

Závod s 500 - 600 závodníky se dá zvládnout s:

 

Jak probíhá organizace závodu?

Samozřejmě stejně jako u klasické přípravy, jenom přistupují některé drobnosti.

Při stavbě tratí se stavitel může vydovádět do sytosti, ale nesmí zapomenout tratě (sledy kontrol) nahrát do závodního programu, kterým budeme vyhodnocovat správnost ražení do SI-průkazek.

Ve stejné době zpracováváme přihlášky do závodního programu, kde závodníkům přiřadíme čísla SI-průkazek, nebo startovní čísla nebo obojí.

Před roznášením kontrol si musíme jednotlivé SI-jednotky připravit:

Tyto činnosti provádí člověk z organizace, která systém zapůjčuje.

Po roznesení kontrol je dobrý provést kontrolu a to ražením do SI-průkazek v předepsaném pořadí. Tím si v cíli ještě před závodem zkontrolujeme nejen kontroly v lese, ale i funkčnost vyhodnocovacího systému - SI-hlavní stanici, počítač, program, síť, zda jsme nahráli tratě do programu, …

Na start musíme dát jednu nebo několik (podle počtu závodníků startujících v jedné minutě) mazacích SI-jednotek a stejný počet SI-jednotek pro kontrolu mazání.

Podle způsobu organizace pak musíme dát na cílovou čáru (jednu nebo více cílových SI-jednotek) nebo do cílového koridoru (jednu SI-jednotku, která slouží pouze pro pořadí doběhu).

V cílovém koridoru odebíráme SI-průkazky a načítáme z nich data do závodního programu. Při vícedenních závodech SI-průkazky neodebíráme, ale jenom načítáme data.

Z tiskárny odebíráme automaticky tištěné výpisy mezičasů pro každého závodníka. Z tiskárny to leze po 1 - 6 výpisech. Koridor uspořádáme tak, aby nám to časově vycházelo (smyčka s odevzdáváním map, NE s občerstvení - různě dlouhá doba).

Čas od času vyjedeme z tiskárny průběžné výsledky kategorií a vyvěsíme. (Při WMOC v Dánsku tiskli na A3!)

Po doběhnutí posledního závodníka si v programu vybereme konečnou výsledkovou sestavu se všemi mezičasy a jejich vyhodnocením a vytiskneme a rozdáme.

Sebereme kontroly a jejich hlídače, spočítáme SI-průkazky, SI-jednotky a předáme je pronajímateli a - je po závodě.

 

Varianty organizace závodu.

Sami si podle svých podmínek můžeme zvolit variantu, která nám nejvíce vyhovuje.

1/ Na startu můžeme použít další SI-jednotku (kromě mazací jednotky a kontroly mazání). Tato jednotka se naprogramuje tak, že čas ražení v ní se bere jako čas startu. V tomto případě se nestartuje v minutových intervalech.

Využití tohoto způsobu startování bude hlavně při trénincích a možná i při malých závodech.

2/ U velkých závodů tuto startovní jednotku nepoužíváme, ale musíme zajistit synchronizaci startovního intervalového času s časem v SI-jednotkách a v počítači.

3/ V cíli jsou možné taky 2 hlavní varianty.

Buď na cílovou čáru umístíme SI-jednotk(u)y, které naprogramujeme jako cílové a čas jejich ražení se pak bere jako cílový čas. Nevýhodou je, že závodníci do cíle klasicky nefinišují, ale těsně před ním musí zbrzdit, aby orazili. Velkou výhodu má tato varianta pro pořadatele. Ten v koridoru za cílem v klidu načte údaje z SI-průkazky do počítače a má v podstatě hotovo (mezičasy, předběžné výsledky, konečné výsledky).

4/ Jinou možností je, že necháme závodníky klasicky cílovat. Pak musíme na cílové čáře zaznamenávat cílové časy (cílovou frontu). Jako pomůcka pro přiřazení cílových časů správnému závodníkovi slouží SI-jednotka, která je umístěna v koridoru za cílem. Čas jejího ražení se nebere jako cílový čas, pouze se SI-průkazky srovnají v pořadí doběhu (odpovídají cílově frontě časů).

Je na každém pořadateli, kterou variantu si zvolí.

Organizaci závodu dále ovlivňuje volba, kdy přiřadíme konkrétní SI-průkazky konkrétnímu závodníkovi.

Máme v podstatě 3 možnosti.

1/ SI-průkazky vydáváme klubům při prezentaci

- přiřazování SI-průkazek se provádí tak, že do seznamu závodníků řazených po klubech je postupně načítáme ( nastavíme si závodníka, z velkého pytle vezmeme libovolnou SI-průkazku, načteme pomocí SI-hlavní stanice, odložíme do klubového pytlíku, kam pak přidáme klubovou startovku) nebo čísla SI-průkazek ručně zapisujeme.

2/ Druhou možností je, že příslušnou SI-průkazku vydáváme každému závodníkovi na startu - 2 -3 min. před ostrým startem.

Je to trochu náročnější na přípravu (sáčky po minutách), ale má to několik výhod:

3/ Třetí variantou je dávat SI-průkazky až na startu a to libovolně (z pytle), čímž využíváme výhod minulé varianty.

Přiřazení čísla SI-průkazky konkrétnímu závodníkovi provádíme až za cílem při načítání dat z SI-průkazky. Závodníci musí mít na sobě startovní čísla. Další nevýhodou této varianty je, že dochází k časovému zdržování při zadávání startovních čísel do počítače.

Předpokládám, že čeští pořadatelé určitě vymyslí ještě celou řadu dalších variant.

 

Použitý software.

Součástí systému je pouze program SImanager. Pomocí něho se programují SI-jednotky a kontroluje stav baterií. S ním můžeme načítat a vyhodnocovat SI-průkazky, ale bez přiřazení konkrétním závodníkům. SImanager rovněž umožňuje si nasimulovat závod v počítači. To se dá využít pro testovací a demonstrační účely.

Pro zpracování agendy závodu (přihlášky, losování, startovní listiny, mezičasy, výsledkové listiny) musíme mít ještě jiný program.

My jsme pro jarní Saxbo použili Zbyňkův narychlo upravený ale plně funkční program Závod 5.xx a při podzimním Mistrovství německý program MT2000.

Zde musím poznamenat, že problémy, které jsme měli při zpracování výsledků Saxba nebyly způsobeny Zbyňkovým programem, ale špatnou obsluhou programu (naší blbostí).

Program Závod5.xx lidi, kteří o něho mají zájem, znají a tak jen několik poznámek k MT2000.

Jeho tvůrce Stephan Krämer je i spolutvůrce systému SPORTident a tvůrce programu SImanager. Kompatibilita se systémem je tudíž absolutní. Je v německé a anglické verzi. V současné době se překládá do švédštiny, španělštiny, francouzštiny a češtiny. Zvládne až 6-denní závody, 65 536 SI-průkazek, 40 kontrol, … Po menších úpravách lze využít českou registraci. Po menších úpravách lze do něho natáhnout tratě z OOrgu, takže se "vaří" z jedněch dat (vyloučí se chyby při novém zadávání dat). Umožňuje losování podle časových bloků (viz. O-ringen). Podporuje handicapový start v poslední etapě.

V porovnání s programem Závod se v některých oblastech (např. losování) jeví poněkud chudě, ale pomocí jednoduchého exportu do Excelu a importu zpět po úpravách je možno provést spoustu věcí.

Program je neustále zdokonalován po připomínkách od uživatelů.

 

Tréninková sada

Letošní novinka.

Společným znakem všech částí je, že jsou připraveny k použití - mají předdefinované funkce (mazání, start, kontroly, cíl, ..) Je zde použita odlišná časová základna, kdy při zapnutí se spouští čas 0:00, na rozdíl od normálního režimu (při závodech) kdy se pracuje s reálným časem. Předdefinovaná je i doba provozu - 6 hodin, přičemž je možné vše vypnout i dříve. Pracovní stav a stav vybití baterií jsou indikovány svítivými diodami na spodu SI-jednotek. SI-jednotky mohou být přeprogramovány do normálního způsobu použití pomocí SImanageru. Speciální tisková jednotka je napájena z baterií. Je spojena s tiskárnou (na termopapír), která je rovněž napájena z baterií. Má paměť na uložení údajů až z 510 SI-průkazek.

 

Ceny

(k datu 15.11.1999)

Jedná se o ceny bez DPH a dopravních nákladů (do 510 EURO).

AES Angewandte Elektroniksysteme GmbH, Markt 14, D-99310 Arnstadt,
phone +49 3628 78300, fax +49 3628 78303
e-mail: ibri_aes#t-online.de
http://www.sportident.de