Východočeská oblast Českého svazu orientačního běhu
S o u t ě ž n í   ř á d
soutěží Východočeské oblasti v orientačním běhu


1.  Základní ustanovení

1.1 Soutěžní řád platí pro soutěže Východočeské oblasti ČSOB v orientačním běhu.

1.2 Rozdělení soutěží:
   a) mistrovské soutěže:
    - oblastní mistrovství na klasické trati        [ 2 ]
    - oblastní mistrovství štafet              [ 4 ]
    - oblastní mistrovství družstev žactva         [ 5 ]
    - oblastní mistrovství družstev dorostu         [ 6 ]
    - oblastní mistrovství družstev dospělých        [ 6 ]
   b) veteraniády:
    - oblastní veteraniáda na klasické trati        [ 10 ]
    - oblastní veteraniáda štafet              [ 11 ]
    - oblastní veteraniáda družstev             [ 6 ]
   c) dlouhodobé soutěže:
    - Východočeský pohár žactva - jaro           [ 7 ]
    - Východočeský pohár žactva - podzim          [ 8 ]
    - Východočeský pohár dorostu, dospělých a veteránů   [ 9 ]

1.3 Pořadatelem soutěží je Východočeská oblast ČSOB, která může pověřit
   uspořádáním závodu některý oddíl nebo klub.

1.4 Východočeská oblast ČSOB přispívá na náklady oblastních soutěží v souladu
   se svým rozpočtem. Pro jednotlivé závody jsou stanoveny maximální vklady
   pro členy ČSOB s platným registračním průkazem:  žactvo 30,- Kč
                            ostatní 40,- Kč
   Pro ostatní závodníky platí volná tvorba cen.

1.5 Východočeská oblast ČSOB vydá společný rozpis závodů pro jarní a podzimní
   část. Povinností oddílů, které pořádají jednotlivé soutěže, je zaslání
   podkladů o jednotlivých závodech do 25. ledna resp. 20. června předsedovi
   soutěžní komise Vč. oblasti ČSOB.

2.  Oblastní mistrovství na klasické trati

2.1 Oblastní mistrovství na klasické trati se vypisuje v kategoriích:
   D/H 12, 14, 16, 18, 20, 21.
   Vítěz každé kategorie získává titul "Mistr východočeské oblasti
   v orientačním běhu na klasické trati".

2.2 Právo startu mají závodníci, kteří splňují některou z podmínek:
   a) platná licence E, A nebo R pro daný rok.
   b) umístění v systému "ranking" do 200. místa ke 30. dubnu příslušného roku.
   c) závodníci z průběžného pořadí Východočeského poháru po 5 závodech
    (započítávají se 3 nejlepší výsledky) nepostupující podle bodu a)
    v těchto počtech:
         12C   12D   14C   14D   16C   18C   20C   21C
    D    25   3    25   2    15   15   10   15
    H    25   3    25   2    15   15   10   20
    (postupující v D, H 20C se určí ze společného žebříčku v D, H 21)
   d) nejlepší závodník z okresního přeboru v každé kategorii nepostupující
    podle a), b) nebo c).
    Podmínkou je uspořádání okresního přeboru a zaslání jeho výsledků
    předsedovi soutěžní komise nejpozději do 04.05. příslušného roku.

2.3 Soutěžní komise zpracuje do 07.05. seznam závodníků s právem startu na
   oblastním mistrovství. Na základě tohoto seznamu přihlásí oddíl své závodníky
   pořadateli podle rozpisu závodu.

2.4 Startovní pořadí v jednotlivých kategoriích se určuje losováním v souladu
   s Pravidly OB.
   Startovní interval jsou do 40 závodníků v kategorii minimálně 3 minuty,
   nad 40 závodníků minimálně 2 minuty.
   Závodníci mimo oblast a ostatní závodníci startující mimo soutěž startují
   na konci kategorie s odstupem minimálně 10 minut.

2.5 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích:
   D12 25 min.     H12 25 min.
   D14 30 min.     H14 40 min.
   D16 40 min.     H16 50 min.
   D18 50 min.     H18 60 min.
   D20 55 min.     H20 70 min.
   D21 65 min.     H21 80 min.

4.  Oblastní mistrovství štafet


4.1 Oblastní mistrovství štafet se vypisuje v kategoriích: D, H -14, -18, 21
   (tříčlenné štafety).Vítěz každé kategorie získává titul "Mistr východočeské
   oblasti v orientačním běhu štafet".

4.2 Startují všechny oddílové štafety přihlášené prostřednictvím svých oddílů
   podle rozpisu závodu.

4.3 Předpokládané nejlepší časy štafety v jednotlivých kategoriích:
   D14 80 min.       H14 90 min.
   D18 105 min.       H18 120 min.
   D21 120 min.       H21 135 min.

4.4 Při oblastním mistrovství štafet musí pořadatel použít při stavbě tratí
   některou z rozdělovacích metod.

5.  Oblastní mistrovství družstev žactva

5.1 Oblastní mistrovství družstev žactva je
   dlouhodobou mistrovskou soutěží smíšených družstev žactva v kategoriích
   D,H 12, 14.Vítězné družstvo získává titul "Mistr východočeské oblasti v OB
   družstev žactva".

5.2 Do oblastního mistrovství družstev žactva se hodnotí závody podle
   "Společného rozpisu" (celkem 14 závodů).

5.3 Do soutěže se družstva přihlásí zasláním soupisky na adresu předsedy
   soutěžní komise nejpozději do 02.04. . Na soupisce musí
   být uvedeno:
   kategorie, příjmení, jméno, registrační číslo, licence, jméno a adresa 
   trenéra.

5.4 Počet závodníků: na soupisce maximálně 4 závodníci v každé kategorii,
   hodnotí se 2 nejlepší závodníci.

5.5 Hodnocení:
   a) První ze závodníků uvedených na soupiskách získává v daném závodě
    v podkategorii C 40 bodů, v podkategorii D 20 bodů, každý další závodník
    v kategorii získává o bod méně.
   b) závodníci na 1. až 4. místě v každé podkategorii získávají bonifikaci 5,
    3, 2 a 1 bod.
   c) za domácí závod je družstvu započítáván průměr z docílených bodů ze
    závodů o 1 menších než je počet započítávaných závodů; každému družstvu
    lze započítat pouze jeden domácí závod.
   d) konečné pořadí družstev je dáno součtem 7 nejlepších výsledků
    z jednotlivých závodů.

6.  Oblastní  mistrovství  družstev  dorostu, dospělých  a  veteránů


6.1 Oblastní mistrovství družstev je dlouhodobou soutěží smíšených družstev
   dorostu, dospělých a veteránů.
   Vítězné družstvo získává titul "Mistr východočeské oblasti v OB družstev
   dorostu (dospělých, veteránů )".

6.2 Hodnocení:
   a) podkladem pro hodnocení soutěže družstev jsou konečné výsledky
    Východočeského poháru
   b) závodník, který skončil na 1.místě ve své kategorii, získává tolik bodů,
    kolik závodníků dokončilo Východočeský pohár, každý další závodník
    získává o bod méně; závodníci z podkategorie D se zařadí za poslední
    závodníky podkategorie C příslušné kategorie.
   c) závodníci na prvních 4 místech v každé podkategorii získávají bonifikaci
    5, 3, 2 a 1 bod.
   d) konečný výsledek družstva (oddílu) je dán součtem bodů všech závodníků
    příslušné skupiny kategorií:
            dorost:     D, H 16, 18
            dospělí:    D, H 21
            veteráni:    D,  35, 45, 50
                    H,  35, 45, 55, 60

7.  Východočeský  pohár  žactva  -  jaro

7.1 Východočeský pohár žactva - jaro se vypisuje v kategoriích:
   D, H 10C, 12C, 12D, 14C, 14D.
   Vítěz každé kategorie D, H 10C, 12C, 14C získává titul "Vítěz Východočeského
   poháru".

7.2 Do soutěže jsou zařazeny závody podle "Společného rozpisu" (7 závodů +
   v kategoriích D, H 12C, 14C oblastní mistrovství na klasické trati).

7.3 Přihláška závodníka do podkategorie C resp. D závisí na individuální
   výkonnosti posouzené oddílovým trenérem.

7.4 Hodnocení:
   a) za dosažený čas v závodě získává závodník body: 200 bodů je přiděleno
    průměrnému času prvních 3 závodníků dané kategorie. Každý závodník
    získává o tolik bodů méně, o kolik procent přesáhl uvedený průměrný čas,
    výpočet se provádí na 2 desetinná místa, pro výpočet se nepočítají
    závodníci mimo oblast, mimo soutěž a z pořádajícího oddílu.
   b) všem závodníkům pořádajícího oddílu je automaticky započítáván průměr
    z docílených bodů ze závodů o 1 menších než je počet započítávaných
    závodů. V případě, kdy se pořádající oddíl rozhodne , že jeho členové
    budou startovat uvede toto ve společném rozpisu - kategorii o kterou se
    jedná.
   c) do celkového hodnocení se každému závodníkovi počítají nejlepší bodové
    hodnoty z počtu vypsaných závodů zmenšených o 3.
   d) do celkového hodnocení jsou zařazeni pouze ti závodníci, kteří získali
    alespoň 30 % bodů celkového vítěze kategorie.
   e) celkové hodnocení je podkladem pro udělení licence B, v kategoriích
    D, H 12, 14 je základem pro výpočet součet závodníků v podkategoriích C
    a D,kteří dokončili žebříček, z toho počtu 30 % závodníků získává licenci
    B (závodníci z podkategorie D se zařadí za poslední závodníky podkategorie 
    C příslušné kategorie).

7.5 Startovní pořadí se určuje losováním, minimální startovní interval jsou
   2 minuty.

7.6 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých závodech a kategoriích:

    klasická trať   krátká trať       klasická trať   krátká trať
  D10C  20 min.       -       H10C  20 min.       -
  D12C  25 min.       -       H12C  30 min.       -
  D12D  25 min.       -       H12D  25 min.       -
  D14C  30 min.       -       H14C  40 min.       -
  D14D  30 min.       -       H14D  40 min.       -

8.  Východočeský   pohár   žactva   -   podzim

8.1 Viz  7.1
8.2 Do soutěže jsou zařazeny závody podle "Společného rozpisu" (celkem 7 závodů)
8.3 Viz 7.3
8.4 Viz 7.4
8.5 Viz 7.5
8.6 Viz 7.6

9.  Východočeský  pohár  dorostu,  dospělých  a  veteránů

9.1 Východočeský pohár se vypisuje v kategoriích:
   D16C, D18C, D21C, D21D, D35C, D35D, D45C, ?D45D?, D50C,
   H16C, H18C, H21C, H21D, H35C, H35D, H45C, H45D, H55C, H60C.
   Vítěz každé kategorie (podkategorie C) získává titul "Vítěz Východočeského
   poháru".

9.2 Do soutěže jsou zařazeny závody podle "Společného rozpisu" (14 závodů).

9.3 Hodnocení:
   a) za dosažený čas v závodě získává závodník body: 100 bodů je přiděleno
    průměrnému času prvních 3 závodníků dané kategorie. Každý závodník
    získává o tolik bodů méně, o kolik procent přesáhl uvedený průměrný čas,
    výpočet se provádí na 2 desetinná místa, pro výpočet se nepočítají
    závodníci licence E a A, závodníci mimo oblast, mimo soutěž a
    z pořádajícího oddílu.
   b) všem závodníkům pořádajícího oddílu je automaticky započítáván průměr
    z docílených bodů ze závodů o 1 menších než je počet započítávaných
    závodů; každému závodníkovi lze započítat pouze jeden průměr.
    V případě, kdy se pořádající oddíl rozhodne, že jeho členové budou
    startovat uvede toto ve společném rozpisu - kategorii o kterou se jedná.
   c) do celkového hodnocení se každému závodníkovi počítají nejlepší bodové
    hodnoty ze 7 závodů.
   d) do celkového hodnocení jsou zařazeni pouze ti závodníci, kteří získali
    alespoň 30 % bodů celkového vítěze kategorie.
   e) celkové hodnocení je podkladem pro udělení licence B v  souladu
    s klasifikačním řádem ČSOB (30 % závodníků zařazených do žebříčku),
    v kategoriích H16, H21 a D21 je počet závodníků zařazených do konečného
    hodnocení dán součtem zařazených závodníků v podkategoriích C a D.
   f) je-li zařazen do Vč. poháru závod na krátké trati, který se běží dvouko-
    lově, počítá se do hodnocení Vč. poháru pouze výsledek ze semifinále.
   g) v případě, že závodníci nejsou hodnoceni na jedné trati (např.semifinále
    na KT), vypočítává se bodové hodnocení do žebříčku na každé trati zvlášť
    podle bodu 9.3 a).

9.4 Startovní pořadí se určuje losováním, minimální startovní interval jsou
   2 minuty.

9.5 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých závodech a kategoriích:
   klasická trať   krátká trať       klasická trať   krátká trať
 D16C   40 min.      25 min.    H16C   50 min.      25 min.
 D18C   50 min.      30 min.    H18C   60 min.      30 min
 D21C   60 min.      35 min.    H21C   80 min.      35 min.
 D21D   45 min.      35      H21D   65 min.      35 
 D35C   55 min.      35      H35C   70 min.      35
 D35D   45 min.      35      H35D   55 min.      35
 D45C   45 min.      35      H45C   60 min.      35
 ?D45D?  40 min.      35      H45D   50 min.      35
 D50C   40 min.      35      H55C   50 min.      35
                      H60C   45 min.      35

10.  Oblastní  veteraniáda  na  klasické  trati


10.1 Oblastní veteraniáda na klasické trati se vypisuje v kategoriích:
   D35C, D40C, D45C, D50C, D55C 
   H35C, H40C, H45C, H50C, H55C a H60C.
   Vítěz každé kategorii získává titul "Vítěz veteraniády Východočeské
   oblasti v OB".

10.2 Startují všichni závodníci přihlášení prostřednictvím svých oddílů podle
   rozpisu závodu.

10.3 Startovní pořadí se určuje losováním, minimální startovní interval jsou
   2 minuty.

10.4 Předpokládané časy vítězů v jednotlivých závodech a kategoriích:
   D35C  55 min.  H35C  70 min.
   D40C  50 min.  H40C  65 min.
   D45C  45 min.  H45C  60 min.
   D50C  40 min.  H50C  55 min.
   D55C  40 min.  H55C  50 min.
            H60C  45 min.

11.  Oblastní veteraniáda štafet

11.1. Oblastní veteraniáda štafet se vypisuje v kategoriích: H105, H140, H165,
   D105 a D140 (tříčlenné štafety; číslo v označení kategorie znamená minimální
   součet věku všech členů štafety, podmínkou startu závodníka ve veteránské
   štafetě je minimální věk 35 let). Vítěz každé kategorii získává titul
   "Vítěz veteraniády štafet Východočeské oblasti v OB".

11.2 Startují všechny štafety přihlášené prostřednictvím svých oddílů podle
   rozpisu závodu.

11.3 Předpokládané nejlepší časy celkem štafety v jednotlivých kategoriích:
   D105 105 min.      H105 120 min.
   D140 105 min.      H140 105 min.
                H165 105 min.
   Ve štafetě by měl být jeden úsek byl výrazně kratší.

12.  Všeobecná ustanovení


12.1 Vypsané soutěže řídí soutěžní komise Východočeské oblasti ČSOB ve složení:
   Lubomír Macháček (předseda soutěžní komise),Petr Klimpl,Jaroslav Kalibán,
   této komisi přísluší i provedení případných změn a doplňků Soutěžního řádu.

12.2 Vklad při protestech na závodech soutěží Východočeské oblasti činí 200 Kč.

12.3 Pro pořádání jednotlivých závodů soutěží Východočeské oblasti jsou závazná
   Pravidla OB, platná od 01.11.2001.

12.4 Pořadatelé jednotlivých závodů jsou povinni zaslat výsledky  závodu
   nejpozději do 12 hodin po uzavření cíle na tyto adresy:
   Ing. Lubomír Macháček: lubomir.machacek#centrum.cz
   Ing. Petr Klimpl   : petr.klimpl#worldonline.cz

12.5 Všem zúčastněným oddílům je pořadatel závodu povinen zaslat výsledky
   v elektronické podobě nejpozději do 3 dnů od pořádání závodu.

12.6 Pořadatel je povinen nejpozději tři dny před závodem zveřejnit
   startovní listinu závodu, pokyny a délky tratí a to buď na svých oddílových
   stránkách nebo zasláním Webmásterovi stránek Vč oblasti (webmaster#vco-ob.cz).
   Pokud pořadatel zveřejní tyto materiály na svých stránkách musí neprodleně
   zasláním e-mailu informovat Webmastera Vč stránek s požadavkem vložení
   odkazu na stránku s temito aktuálně vloženými materiály.

12.7 Při převýšením větším než 50m je pořadatel povinen úvést vypočtenou hodnotu
   převýšení u parametru trati.


04.02.2005
Zpracovali: Ing. Petr Klimpl                Lubomír Macháček
      Ing. Lubomír Macháček           předseda Vč. oblasti ČSOB